Isı Sayaçları Periyodik Muayene Hizmeti

Isı Sayaçları Periyodik Muayene (Kalibrasyon) Hizmeti

Kalibrasyon nedir?
Kalibrasyon doğruluğundan emin olunan (izlenebilirliği sağlanmış) referans ölçüm cihazı ile doğruluğundan emin olunamayan bir ölçüm cihazını mukayese ederek ölçüm sonuçlarını raporlama işlemidir. (Kaynak TSE)

Yetkili Personel Belgeleri

_

Laboratuvar

_

Kalibrasyon ne değildir?
Kalibrasyon bir ayarlama işlemi, bakım veya tamir değildir. (Kaynak TSE)

Firmamız;
BAYLAN marka ısı sayaçlarımızın (kalorimetrelerinin) periyodik muayenelerini (kalibrasyon) mevzuatta belirtilen standartlar içerisinde yapmaktadır.

Periyodik muayene sonucunda ise;
i-) Muayene sonucunda normlara uygun çıkan ısı sayaçlarımız damgalama işlemi yapılarak beş yıl daha kullanıma sunulmaktadır.
ii-) Muayene sonucunda normlara uygun çıkmayan Baylan marka ısı sayaçlarımız ise gerekli tamir-bakım-ayar işlemi yapılarak damgalanmakta ve bu sayede ısı sayaçlarımızın da tekrar kullanılması sağlanmaktadır.

Periyodik muayene ücretleri; Bakanlık tarafından her yıl açıklanmaktadır. Muayene işlemi aşağıdaki gider kalemlerinden oluşmaktadır

– Yasal Muayene ücreti, (her yıl devlet tarafından açıklanmaktadır)
– Sayaç sökme – geri takma – taşıma bedeli,
– Yapılabiliyor ise tamir/bakım/ayar bedellerinden oluşmaktadır.

Periyodik Muayene Hakkında Bilgiler

Isı sayaçları diğer tüm ölçümlerde kullanılan her tip sayaç gibi 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamında kalibrasyona tabi olup ister ithal olsun ister ülkemizde üretilsin kalibrasyon işlemi ve damgalanması yapılarak satılması zorunludur.
Sayaç üreticileri sayaçlarının üretiminden sonra ilk muayenesini gerçekleştirip damgalama işleminden sonra satışa sunması yasal olarak zorunlu olup, aksi düşünülemez.

  •  6 Temmuz 2018 yılında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanarak “Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliği” Resmi Gazetede yayınlanmıştır.
  • İlgili Kanun ve Yönetmelik gereği ısı sayacının (kalorimetre) periyodik muayene süresi ilk muayene tarihinden itibaren 5 (beş) yıldır.( Örnek olarak: 2017 tarihli ısı sayacının periyodik muayenesinin 2022 yılı içerisinde yaptırılması gerekmektedir)
  • Isı Sayacının Periyodik Muayenesini Yaptırma Yükümlülüğü Kimdedir?

Sırası ile;
i-) Bina Yönetim Kurulu ii-) Bina Yöneticisi iii-) Bina Sahibi, yükümlüdür.

Isı Sayacı (Kalorimetre) Periyodik Muayenesi Yaptırılmaz ise Ne Olur?

Sayaçların periyodik muayeneleri için zamanında servislere müracaat etmeyen veya muayenesini yaptırmayan kullanıcılar/bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketleri hakkında, damga süresi dolmuş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı 3516 sayılı Kanun hükümlerine göre idari ve cezai işlemler yapılır.
(2021 Yılı için Isı Sayacı başına 500TL – 10.000TL arası idari para cezası)

Isı Sayacı (Kalorimetre) Periyodik Muayenesi Ne zaman ve Nasıl Yaptırılır?
Periyodik muayeneler Sanayi Bakanlığı tarafından yetki verilmiş muayene kuruluşları tarafından yapılmaktadır. Firmamız da yetkili muayene kuruluşu olarak bu hizmeti vermektedir.

Periyodik muayene işlemi iki aşamadan oluşmaktadır.
1.Aşama: Periyodik Muayene Başvuru İşlemi
2.Aşama: Periyodik Muayene Yapılma İşlemi
Beşinci (5.) yılına giren ısı sayaçları için başvurular o yılın 1 Ocak – 28 Şubat tarihleri arasında yapılması gerekmektedir. Başvurusu yapılan ısı sayaçların muayene işlemi ise o yılın 31 Aralık tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Örneğin;
2017 tarihli ısı sayacımız var ise; Muayene başvuru zamanı 01.01.2022 – 28.02.2022 tarihleri arasındadır. Başvuru işlemi yapılıp kayıt altına alındıktan sonra 31.12.2022 tarihine kadar periyodik muayene işleminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Mevcut eski sayaçlarını periyodik muayene yerine ısı sayacı değişimi yaptırmak isteyen kullanıcılar ise muayene başvurusu yerine o yıl içerisinde sayaçlarını değiştirmeleri gerekmektedir.

Muayene başvuruları e-devlet üzerinden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yetki verilen Muayene kuruluşlarına yapılacaktır.

Sayacın üzerinde üretim yılı (damga yılı) belirtilmekte olup örneğin 2017 yılı yazan ısı sayacının 2022 yılında ya periyodik muayene yaptırması zorunludur.

Önemli Bilgi:

• Periyodik muayene yani kalibrasyon sayacın izin verilen ölçüm aralığında çalışıp çalışmadığının test masasında kontrol işlemidir. Muayene sonucunda uygun çıkmayan ısı sayaçlarınızın tekrar ayar yapılıp kullanılabiliyor mu (ayar-tamiri) sorgulanmalıdır.

• Muayene sonucunda izin verilen ölçüm aralığı dışında çıkan ısı sayaçları, tamir-bakım-ayar yapılamıyor ise söz konusu ısı sayaçları kullanılması yasaktır.

 

İLGİLİ MEVZUAT – KANUN ve YAPTIRIMLAR

ISI PAYLAŞIM YÖNETMELİĞİ (MISGP)

Madde 6
(3) Isı ve sıhhî sıcak su tüketiminin ölçülmesinde kullanılacak ekipmanların muayene ve kalibrasyonları, Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümlerine göre yetkili kurum veya kuruluşlarca yapılır. Ölçüm ekipmanının muayene ve kalibrasyonlarının düzenli bir şekilde yapılmasının kontrolünden bina sahibi, bina yöneticisi veya bina yönetim kurulu veya enerji yöneticisi sorumludur.

(4) Ölçüm ekipmanının ısıtma sistemi için uygun olması ve teknik bakımdan doğru çalışabilecek şekilde kurulması gerekir. Ölçümler, Ölçüler ve Ayar Kanununa uygun olarak yapılır.

ISI SAYAÇLARI MUAYENE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (30.12.2020)

MADDE 1 – 6/7/2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(6) Sayaçların piyasaya arzından sonraki muayene işlemleri kullanıcı tarafından servislerde yaptırılır. Isı enerjisinin dağıtımı, ölçümü ve satışını yapan bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketlerinin olması durumunda ise muayeneler bu şirketler tarafından yaptırılır. Sayaçların periyodik muayeneleri için zamanında servislere müracaat etmeyen veya muayenesini yaptırmayan kullanıcılar/bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketleri hakkında, damga süresi dolmuş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı 3516 sayılı Kanun hükümlerine göre idari ve cezai işlemler yapılır. İdari ve cezai işlemler bu kullanıcılardan sırasıyla bina yönetim kuruluna, bina yöneticisine, bina sahibine, bağımsız bölüm kullanıcısına; ısı dağıtım ve satış şirketlerinin olduğu yerlerde ise söz konusu şirketlere uygulanır. Ancak bina yönetim kurulunun veya bina yöneticisinin veya bina sahibinin veya ısı dağıtım ve satış şirketinin periyodik muayene müracaatı yapmış olmasına rağmen bağımsız bölüm kullanıcısının sayacı muayene yaptırmak istememesi veya engel olması halinde bu durumun müracaatı yapan kişi tarafından bağımsız iki kişinin de imza ettiği bir tutanakla belgelenmesi durumunda cezai işlem, direkt olarak bağımsız bölüm kullanıcısına uygulanır. Stok muayenesinde ise idari ve cezai işlem sayacı stokta bulunduran kişiye uygulanır. Ani ve şikayet muayenelerinde ise muayene yapılmasından imtina eden veya engel olan kişilere 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun hükümlerince idari ve cezai işlem uygulanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) 26 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sayaçların periyodik muayenelerini yaptırmakla yükümlü kullanıcıların, 1/1/2021 tarihinden 1/3/2021 tarihi mesai saati bitimine kadar servislere başvurmaları ve 31/12/2021 tarihi sonuna kadar bu muayeneleri yaptırmaları zorunludur.
(2) Belirtilen tarihe kadar servislere müracaat etmeyen veya 31/12/2021 tarihine kadar periyodik muayenesini yaptırmayan kullanıcılar hakkında, damga süresi dolmuş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı 3516 sayılı Kanun hükümlerine göre idari ve cezai işlemler yapılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 26 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sayaçlardan muayene süresi dolmuş olanlar için, periyodik ve stok muayenelerini yaptırmakla yükümlü olanların, 1/1/2021 tarihinden 1/3/2021 tarihi mesai saati bitimine kadar servislere başvurmaları ve 31/12/2021 tarihi sonuna kadar bu muayeneleri yaptırmaları zorunludur.
(2) Belirtilen tarihe kadar servislere müracaat etmeyen veya 31/12/2021 tarihine kadar muayeneyi yaptırmayan yükümlüler hakkında, damga süresi dolmuş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı 3516 sayılı Kanun hükümlerine göre idari ve cezai işlemler yapılır.”

3516 SAYILI ÖLÇÜLER ve AYARLAR KANUNU

Madde 15
c) Damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi dolmuş ölçü aletini kullanan kişiye, 500 Türk Lirası – 10.000 Türk Lirası arasında idarî para cezası verilir. Ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.
d) Yetkisiz olduğu halde, bu Kanun kapsamına giren ölçü aletlerinin bakım ve tamirini yapan kişiye, idarî para cezası verilir.
e) Ayarı doğru olmayan ölçü aletlerini kullanan kişiye idarî para cezası verilir. Ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.
Madde 16 – (Değişik:23/1/2008-5728/462 md.)
Uluslararası birimler sistemine göre yapılmamış olan veya bu sisteme göre imal edilmiş olmakla beraber nitelikleri bakımından bu Kanun hükümlerine uygun bulunmayan ölçü ve ölçü aletlerini ticaret maksadıyla imal eden, ithal eden, satan, satışa arz eden, satın alan, bulunduran veya bu özelliğini bilerek nakleden kişi, bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Damgalanmamış ölçü ve ölçü aletlerini satan, satışa arz eden veya ticari ilişkide kullanan kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Ayarının doğru olmadığını bildiği aletle ölçü yapan ve bu suretle haksız menfaat temin eden kişi, Türk Ceza Kanununun dolandırıcılık suçuna ilişkin hükümlerine göre cezalandırılır.

ISI SAYACI MUAYENE YÖNETMELİĞİ

Madde 4
ı) Kullanıcı: Sırasıyla bina yönetim kurulu veya bina yöneticisi veya bina sahibini,

Madde 9
(1) Ani muayene, Genel Müdürlük ve/veya il müdürlüğünün görecekleri lüzum üzerine piyasaya arz edilmiş olan sayaçların bulundukları yerde habersizce yapılan muayenedir.

(2) Ani muayeneye tabi tutulacak sayacın öncelikle ilgili teknik düzenlemesine uygun olarak piyasaya arz edilip edilmediği kontrol edilir. Bunun için sayacın;
a) Tip onay belgesinin olup olmadığı,
b) Etiket bilgilerinin ve işaretlerinin uygun olup olmadığı,
c) Üzerinde bulunan damgaların uygun olup olmadığı,
ç) Damgasına ve/veya sayaca müdahale edilip edilmediği,
kontrol edilir.

(3) İkinci fıkrada belirtilen şartlar sağlanıyorsa Genel Müdürlük ve/veya il müdürlüğü tarafından gerekli görülmesi durumunda sayaç, kullanıcısı tarafından servise gönderilerek bu Yönetmeliğin ekinde belirtilen hükümlere göre Genel Müdürlük ve/veya il müdürlüğü tarafından muayeneye tabi tutulur. Muayene sonuçları MİH içinde ise sayacın doğru çalıştığı kabul edilir, MİH içinde değilse, gerekli kanuni işlem yapılır. Kullanıcı tarafından sayacın tamir, bakım, ayar, muayene ve damgalama işlemleri yapılmak üzere servise müracaat edilir. Servis, bahse konu sayaç ile ilgili yaptığı işlemler hakkında ilgili il müdürlüğünü bilgilendirir.
(4) İkinci fıkrada belirtilen şartlar sağlanmıyorsa kanuni işlem yapılır.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu – Mühür Bozma ile ilgili Madde:

(1) Kanun veya yetkili makamların emri uyarınca bir şeyin saklanmasını veya varlığının aynen korunmasını sağlamak için konulan mührü kaldıran veya konuluş amacına aykırı hareket eden kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

Not: İdari para cezaları her yıl yenilenmektedir. Meblağlar ilgili kurumlarca yayınlanmaktadır.